نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

کارمند

چکیده

کشورهای جنوب غرب آسیا دارای چالش های سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و ایدئولوژیکی متعددی می باشند که از سوی دیگر فاقد ساختار منطقه ای فراگیر هستند تا بتوانند در راستای حل و فصل منازعات و چالش های شکل گرفته گام بردارند و از این رو در مقاله حاضر، با توجه به واگرایی منطقه ای در جنوب غرب آسیا پرسش اساسی این است که«عوامل تأثیرگذار بر واگرایی در منطقه جنوب غرب آسیا کدامند؟
داده های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است و روش تجزیه و تحلیل در بخش کتابخانه ای توصیفی و تحلیلی است و در بخش میدانی نیز از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که عواملی از قبیل حمایت کشورهای غربی از تهاجم عربستان به یمن و ارتکاب جنایات جنگی توسط این رژیم، تلاش قدرت های فرامنطقه ای برای ترویج پروژه ایران هراسی، رواج ناسیونالیسم افراطی در بین اعراب، کردها و... با هدف تقویت روحیه جدایی طلبی، برداشت های متفاوت از مفاهیمی مانند جهاد در جهان اسلام، منازعات پیرامون حق بهره برداری از رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک و... از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر واگرایی در منطقه جنوب غرب آسیا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of Influential Factors on Divergence in South West Area of the Asia

نویسندگان [English]

  • samere yaghobi
  • Ezzatollah ezzati
  • Ebrahim romina

employ

چکیده [English]

South west Asia countries encompasses multifarious political, cultural, religious, economical and ideological challenges which they lack pervasive regional structure in order to pace in terms of dealing with the problems and existent challenges and thus in this current paper, in respect of regional divergence in south west Asia, substantial question will be arisen that " which influential factors are there on the divergence in south west area of the Asia?"
The required data of the investigation are collected through field and library method and statistical analysis methods in the library part are descriptive and statistical and in the part of field method, one sample run t test is used.
The findings indicate that the factors as backing of Saudi Arabia invasion to Yaman by western countries and committing war crimes by this regime, the efforts of trans-regional powers to promote Iran's terrorism project, the spread of radical nationalism among the Arabs, Kurds, …and aimed at strengthening the separatism spirit, different conceptions like: jihad in the Islamic world, controversy over the right to exploit border rivers and common water resources,…are the most considerable factors on divergence in south west area of the Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divergence
  • area
  • encompasses
  • regional divergence
  • south west of the Asia