نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استاد گروه روابط بین الملل و عضوهیئت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، کشورهای مرکزی و شرقی اروپا که تازه از نظام کمونیستی رها شده بودند در تلاش برآمدند تا به ساختار های اروپایی به پیوندند. کشورهای گروه ویشگراد در موج اول گسترش در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوستند.بحران مالی جهانی 2008 روند اصلاحات در شرق این قاره را با کندی مواجه کرد. سیل مهاجرین به اروپا متأثر از بحران سوریه، کشورهای جنوب و مرکز اروپا را غافلگیر کرد و احزاب ملی و راست افراطی در مقابل این پدیده بشدت مقاومت کردند. رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) ومتعاقبا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا در سال 2016 بر روند پیروزی احزاب پوپولیست وحضورآن هادر مراکز تصمیم گیری در شرق اروپا تأثیر بسزایی گذاشت. پژوهش حاضر درصدد است تا به این سئوال پاسخ دهد که چگونه پدیده پوپولیسم درمیان کشورهای گروه ویشگراد درفاصله سالهای(2008-2018) گسترش یافت؟ نحوه پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و گردآور اطلاعات با استفاده ازمنابع اسنادی- کتابخانه ای و یافته های تحقیق نشان میدهد که گسترش پدیده پوپولیسم نه تنها موجب انشقاق درهمگرایی اروپایی شده، بلکه گفتمان بیگانه ستیزی و اسلام هراسی رادراین منطقه شدت بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of populism in eastern Europe ,a study of Vise grad group countries

نویسندگان [English]

  • mohsen sharif khodaei 1
  • Mohammadreza Dehshiri 2
  • Mohammadreza Ghaedi 3
  • Arsalan Ghorbani Sheykh Neshin 4

1 Foreign Ministry ُSenior Expert

2 a

3 Assistance professor shiraz branch,Islamic azad university,shiraz,iran

4 Professor of International Relations, Kharazmi University

چکیده [English]

With collapse of the bipolar system and the end of the cold War, the Central and Eastern European countries who were newly abandoned from the communist system tried to join European Structure. The Counties of Vise grad joined the European Union in the first wave of expansion of the European Union in 2004. The global financial crisis 2008 had a profound impact in the economic situation of the people Europe and the reform process in the east of continent faced slowness. Flood of immigrants to Europe affected by Syria Crisis surprised, and central European countries and the nationalist and extremist right parties have strongly resisted. the Brexit and subsequently, the victory of Donald Trump in American`s elections in 2016 has significantly influenced the victory of populism parties in decision-marking centers in Eastern Europe.
The main question of this research is how populism phenomenon spread among in vise grad group countries? the research method gathering information through library and research findings shows that populism phenomenon not only split Europe, but also intensified the discourse of Xenophobia and Islamophobia in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populism
  • Eastern Europe
  • vise grad group
  • Poland
  • Hungary .Czech republic