نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی,دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان,ایران

چکیده

چکیده:
در نگاه هندی، چابهار بخشی از ایده های استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ناسیونالیسم هندی برای خیزش منطقه ای و جهانی و رقابت متوازن ژئو اکونومیکی با رقیبان سنتی و دیرینه است. در سند چشم انداز هند، بندر چابهار در کنار اهمیت امنیتی – سیاسی، اهمیت اقتصادی فراوانی دارد. در گفتمان پرستیژ و اقتدار ناسیونالیسم هندی چابهار به عنوان یک هاب فرا منطقه ای اهمیت نمادینی دارد و بر مبنای چشم انداز بلند مدت، این بندر می تواند، ارزش و اعتبار برندینگ هند را از بعد اقتصادی و سیاسی در دنیا افزایش دهد. دریچۀ گسترش چابهار برای هند در مرحلۀ اول مالی - اقتصادی و در قدم دوم سیاسی- امنیتی است. هند از طریق ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، برنامه ها و راهبردهای بلند مدتی برای چابهار دارد. با وجود شرایط غیر متعادل و بی ثبات منطقه خاورمیانه و ایران، هند با همکاری افغانستان و از طریق دیپلماسی اقتصادی تلاش کرده است که تا حد ممکن به گسترش و رشد اقتصادی و اهمیت منطقۀ چابهار کمک کند. مقاله حاضر با تکیه بر چشم انداز نظری دیپلماسی اقتصادی جدید ، راهبردهای آینده نگرانه هند را در زمینۀ چابهار تحلیل می کند. فرضیه اساسی مقاله این است که دیپلماسی اقتصادی جدید هند ارتباط ساختاری با راهبردهای سیاسی- امنیتی هند برای بندر چابهار دارد و نگاه صرفاً اقتصادی و یا سیاسی محض به جایگاه بندر چابهار در سیاستگذاری هندی، نگاهی تک بعدی و اشتباه است و تحلیل جایگاه بندر چابهار در سیاست خارجی و اقتصادی هند مبتنی بر یک نگاه چند وجهی و بلند مدت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Chabahar Port's Political-Economic Perspective in Futuristic strategies of India's foreign -security policy

نویسنده [English]

  • yaser kahrazeh

Department political science,Faculty law and political science,University Azad Islamic Zahedan,Iran

چکیده [English]

In the Indian view, Chabahar is part of the strategic and geopolitical ideas of Indian nationalism for regional and global upheaval and balanced geoeconomic competition with traditional and longtime rivals. In India's futuristic outlook document, Chabahar port is a hub of economic importance along with its security-political importance. In the Discourse of Prestige and the Authority of Indian Nationalism, Chabahar has symbolic importance as a trans-regional hub and, based on the long-term vision, this oceanic port could enhance the value and credibility of India's branding across the world economically and politically. Chabahar's perspective for India's foreign policy is in two phases, the first phase - financial-economic and second - political - security. India has long-term plans and strategies for Chabahar through the tools of economic diplomacy. Despite the unbalanced and unstable conditions in the Middle East and Iran, India has worked with Afghanistan through economic diplomacy to help as much as possible to improve the economic development and importance of the Chabahar region. Drawing on the theoretical perspective of new economic diplomacy, the present paper analyzes India's future strategies in the Chabahar port. The main hypothesis of the paper is that the new Indian economic diplomacy is structurally related to India's political-security strategies for Chabahar port and the purely economic or political view on Chabahar port in Indian policymaking (India's foreign policy) is one-dimensional and mistaken analyzes. India's foreign and economic policy in Chabahar is based on a multi-faceted, long-term perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chabahar
  • India
  • Economy
  • Security
  • strategy