نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

با توجه به حساسیت تحولات در سوریه و اعمال نیات دیگر کشورها در این بحبوحه از جمله روسیه و ترکیه، می‌تواند علاوه بر زمینه‌های تهدید و فرصت در روابط با یکدیگر بر ملاحظات راهبردی دو کشور نیز تاثیرگذار باشد. روسیه و ترکیه همواره دارای منافع مشترکی در حوزه ژئواکونومی و منافع متضادی در حوزه ژئوپلیتیکی بوده‌اند که این امر باعث شکل گیری منافع مشترک و متضاد در مناسبات دو کشور شده است. روسیه و ترکیه در بحران سوریه تا جایی پیش رفتند که احتمال وقوع رویارویی مستقیم میان دو کشور وجود داشت، اما دو کشور با در نظر گرفتن ملاحظات راهبردی از وقوع درگیری احتمالی جلوگیری کردند. هدف این پژوهش تاثیر بحران سوریه بر ملاحظات راهبردی ترکیه در قبال روسیه می‌باشد. این پژوهش با طرح این سوال که بحران سوریه چه تاثیری بر ملاحظات راهبردی ترکیه در قبال روسیه گذاشته است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می‌پردازد که: بحران سوریه با آشکار ساختن آسیب پذیری ترکیه در قبال واکنش روسیه باعث شیفت ملاحظات راهبردی آنکارا از رئالیسم تهاجمی به رئالیسم مشروط در روابط خود با مسکو مبنی بر جایگزینی همکاری به جای تقابل شد. یافته‌های تحقیق حکایت از اثبات این موضوع دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of the Syrian crisis on Turkey's strategic considerations towards Russia

نویسندگان [English]

  • taher Heidarzadeh 1
  • Rahmat Hajiminieh 2
  • nozar shafiee 3

1 PhD Student in International Relations, Department of International Relations, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of political Sciences, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Given the sensitivity of developments in Syria and the implementation of the intentions of other countries in this environment, including Russia and Turkey, in addition to the areas of threat and opportunity in relations with each other can also affect the strategic considerations of the two countries. Russia and Turkey have always had common interests in the field of geoeconomics and conflicting interests in the field of geopolitics, which has led to the formation of common and conflicting interests in relations between the two countries. Russia and Turkey went so far in the Syrian crisis that there was a possibility of a direct confrontation between the two countries, but the two countries avoided a possible conflict due to strategic considerations. The purpose of this study is the impact of the Syrian crisis on Turkey's strategic considerations towards Russia. This study raises the question of what effect has the Syrian crisis had on Turkey's strategic considerations towards Russia? Descriptively-analytically, it assesses the hypothesis that: The Syrian crisis, by exposing Turkey's vulnerability to Russia's response, shifted Ankara's strategic considerations from aggressive realism to contingent realism in its relations with Moscow, replacing cooperation with confrontation. The research findings prove this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Syria
  • Russia
  • Aggressive realism
  • contingent realism