نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات بریتانیا، گروه مطالعات بریتانیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در جوامع پیشرفته، به دلیل امکان تعقیب منافع متنوع و متفاوت‌، ساختار سیاسی چندحزبی، طبیعی‌تر و منطقی‌تر از نظام دوحزبی تلقی می‌شود. با این وجود، ساختار دوحزبی در بریتانیا از دیرباز به گونه‌ای بوده است که به سختی می‌توان ظهور و تداوم احزاب مسلطِ دیگری را در حیات سیاسی این کشور متصور شد. با توجه به گزاره فوق، پرسش اصلی پژوهش حاضر بدین صورت مطرح می‌شود: شکاف‌های اجتماعی در طول زمان چگونه باعث شکل‌گیری نظام دوحزبی در بریتانیا شده است و پدیده برگزیت چه نقشی در تداوم و یا تغییر این ساختار خواهد داشت؟ فرضیه پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کاربست نظریه شکاف اجتماعی در تحلیل عوامل پایداری نظام دوحزبی در بریتانیا، بر این امر ‌‌تأکید می‌کند که شکاف‌های اجتماعی در کنار ساختار سیاسی بریتانیا با ویژگی‌هایی مانند قانون دوورژه و رأی‌گیری نخست‌گزینی باعث ایجاد دو اثر روانشناختی و مکانیکی در انتخابات بریتانیا شده‌اند. بر این اساس، رأی‌دهندگان بریتانیایی با آگاهی از قوانین انتخاباتی، با نادیده گرفتن احزاب کوچک‌تر، به مطلوب‌ترین گزینه‌ی دارای شانس پیروزی رأی می‌دهند. این رفتار که رأی‌دهی استراتژیک نامیده می‌شود، چرایی گرایش رأی‌دهندگان به احزاب سیاسی قدرتمند و در نهایت استمرار دوحزبی کارگر-محافظه‌کار را توضیح می‌دهد. در انتها و با رویکرد تحلیل روند، این نکته مطرح می‌شود که برگزیت، با تقویت مفهوم احزاب بسته-باز و برجسته کردن شکاف‌های اجتماعی در میان بریتانیایی‌ها، به استمرار دو قطبی سیاسی در این پادشاهی کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social Cleavages and Conservative-Labour Party Exclusivism in the United Kingdom: From Tory-Whig to Brexit

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Saeid Abadi 1
  • Sam Mohammadpour 2

1 Department of European Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in British Studies, Department of British Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In developed societies, a multi-party system is considered more rational than a two-party system because of the possibility of pursuing diverse interests. Nevertheless, the two-party structure in the United Kingdom has long been such that it is difficult to imagine the emergence and continuation of dominant third parties in British politics. Accordingly, the study's central question is how social cleavages over time have led to the formation of a two-party system in the UK and what role will Brexit play in the persistence or change of this long-standing structure? The research hypothesis, using a descriptive-analytical method and the application of Cleavage Theory in the analysis of the stability factors of the UK’s two-party system, emphasizes that social cleavages along with the British political structure with features such as Duverger's law and first-past-the-post voting cause psychological and mechanical effects in the UK general elections. Accordingly, British voters, aware of the above-mentioned electoral rules, ignore the smaller parties and vote for the most desirable option with a chance of winning. This behavior, called strategic voting, explains the tendency of voters to the most powerful parties and, ultimately, the continuation of the Labor-Conservative exclusivism. Furthermore, with the trend analysis approach, it is hypothesized that Brexit will help the continuity of party duopoly in the kingdom by strengthening the concept of the open-closed political spectrum and highlighting social cleavages among the Britons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duverger'
  • s Law
  • First-past-the-post Voting
  • Strategic Voting
  • Two-party system
  • UK General Election