نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه اندیشه های سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

چکیده

فرآیند تصمیم سازی در الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی یکی از مسائل مهم حوزه سیاست خارجی ایران به شمار آمده و این سؤال را به ذهن متبادر نموده که فرآیند تصمیم سازی در الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی از منظر ساختارکارگزار برمبنای چه رویکرد، و عناصری قابل تبیین می باشد؟ در پاسخ ،تحلیل های متضادی برمبنای دو رویکرد ساختارو کارگزار صورت پذیرفته که هر کدام از این رویکردها برمبنای چشمانداز خاص خود به تحلیل این مسئله پرداخته که به دلیل نگاه تک بعدی بر این رویکردها، پاسخ کاملی را در بر نداشته . از منظر آینده پژوهی اگر چشم انداز الحاق ایران به این نهاد را تابع صرف اراده ساختار و تبعیت مطلق کارگزار ایرانی ترسیم نمود، الحاق ایران به این نهاد، پیامدهای فشار و ایجاد محدودیت برای ایران را در پی خواهد داشت .در مقابل عدم الحاق ایران به این نهاد از منظر رویکرد کارگزار بی تردید انفعال و انزوای اقتصادی ایران را تشدید خواهد کرد .اما تصمیم سازی الحاق به این نهاد در چارچوب تعامل ساختار کارگزار، حصول توافق مطلوب تامین منافع متقابل وساختار و کارگزار را به دنبال خواهد داشت

مسئله مهم در سیاست خارجی ایران برمبنای رویکرد تعامل ساختار کارگزار مورد مطالعه قرار گیرد. فرض بر این نوشتار این است که فرآیند تصمیمسازی در الحاق ایران به گروه ویژه در چارچوب رویکرد تعامل ساختار و کارگزار از منظر سازه انگاری برمبنای تأثیرگذاری ساختار بی نالمللی و کارگزاری دولت ایران مبتنی بر مؤلفه های مادی و معنایی قابل ارزیابی می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the decision-making process in Iran's accession to the Financial Action Task Force from the perspective of the brokerage structure

نویسندگان [English]

  • Fateme Mirzaei 1
  • Ahmad Bakhshayeshi 2

1 Student

2 Department of Political Thought, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The decision-making process in Iran's accession to the Financial Action Task Force is one of the most important issues in Iran's foreign policy and raises the question of what approach the decision-making process in Iran's accession to the Financial Action Task Force from the perspective of the brokerage structure. Can the elements be explained? In response, contradictory analyzes have been performed based on two approaches of structure and agent. Each of these approaches has analyzed this issue based on its own perspective, which due to a one-dimensional view of these approaches, has not provided a complete answer. From the perspective of futurology, if the prospect of Iran's accession to this institution is subject to the mere will of the structure and absolute adherence of the Iranian agent, Iran's accession to this institution will have consequences and pressure for Iran. In contrast, Iran's non-accession to From the perspective of the broker's approach, this institution will undoubtedly intensify Iran's economic passivity and isolation. However, the decision to join this institution in the framework of the interaction of the broker structure will lead to a favorable agreement for mutual benefits and the structure and broker.

An important issue in Iran's foreign policy should be studied based on the approach of broker structure interaction. The premise of this paper is that the decision-making process in Iran's accession to the Special Group can be evaluated in the framework of the structure-agent interaction approach from a constructivist perspective based on the effectiveness of the international structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure - Broker
  • Axis Structure
  • Structuralism
  • Financial Action Task Force
  • Broker Axis