نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین الملل خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

یکی از ایرادات مقدماتی ایالات متحده آمریکا در قضیه مصادره اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری که متعاقب حکم دیوان عالی (2016) این کشور صورت پذیرفت استناد به دکترین دست های پاک بود . مسئله اصلی این تحقیق که به شکل توصیفی تحلیلی انجام شده بررسی ایراد مقدماتی آمریکا با استناد به دکترین دست های پاک است .ایالات متحده آمریکا مدعی گردیده بود که دولت ایران با حمایت از تروریسم و صورت ویژه حزب الله لبنان ، حق دادخواهی را از خود سلب نموده است . دیوان بین المللی دادگستری با پذیرش دفاعیات تیم حقوقی ایران ایرادات آمریکا بر صلاحیت و قابلیت استماع دادخواست را رد نمود . دکترین دست های پاک دارای سابقه دیرینه ای در ادبیات حقوقی است و توسط نهادهای داوری بین المللی نیز به عنوان یکی از شرایط قابلیت استماع دادخواست مورد پذیرش واقع شده ولی هیچگاه توسط دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک ایراد مقدماتی مورد قبول واقع نگردیده است و دیوان غالبا بررسی آن را به مرحله ماهیتی ارجاع داده است . در قضیه اختلاف میان ایران و ایالات متحده آمریکا نیز دیوان از رویه خود تخطی ننمود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The doctrine of clean hands with emphasis on the dispute between Iran and the United States in Property Confiscation case

نویسنده [English]

  • abbas barzegarzadeh

islamic azad university branch of bushehr

چکیده [English]

One of the preliminary objections of the United States of America in the case of the Certain iranian assets of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, raised in the International Court of Justice following the ruling of the Supreme Court (2016) was the citation of the doctrine of clean hands. The main point of this descriptive-analytical study is to examine the US preliminary objection based on the Doctrine of the Clean Hands. The United States had claimed that the Iranian government had revoked the right to sue by supporting terrorism and the special face of Lebanese Hezbollah Has done. The International Court of Justice, while accepting the defenses of the Iranian legal team, rejected the US objections to the jurisdiction and hearing of the petition. The Doctrine of the Clean Hands has a long history in the legal literature and has been accepted by international arbitration bodies as a condition for hearing a petition, but has never been accepted by the International Court of Justice as a preliminary objection, and the Court often Examination has referred it to the mertis level. In the case of the dispute between Iran and the United States, the Court did not violate its jurisprudence .

کلیدواژه‌ها [English]

  • clean hands
  • jurisprudence
  • International court of justice
  • Iran
  • USA
  • Property Confiscation