نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل ،گروه علوم سیاسی ،واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران.

2 استادیار روابط بین الملل ، گروه علوم سیاسی ، واحد قم ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران .

3 استادیار روابط بین الملل ، گروه علوم سیاسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران

چکیده

با ورود به قرن بیست و یکم و نقش محوری ایالات متحده آمریکا در فرآیند جهانی شدن ، به اعتبار و نفوذ بیش از پیش این کشور در منطقه خاورمیانه افزوده شد و کالای قدرت در این منطقه روز به روز در حال تبدیل شوندگی و گذر از مجرای قدرت سخت و نرم به " قدرت هوشمند " و در بطن سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال کشور های این منطقه به ویژه ایران در آمد . بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که " سیاست خارجی آمریکا در پرتو بهره مندی از قدرت هوشمند در تقابل با ایران در فاصله زمانی سال های 2008 تا 2020 چگونه قابل تبیین و ارزیابی می باشد ؟ فرضیه نیز این گونه صورت بندی شده است که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران متأثر از پذیرش تحول در معنا و کاربرد قدرت و با متمرکز ساختن کانون توجه بر قدرت هوشمند استوار بوده است و این راهبرد بعد از سال 2008 شکل آشکار تری به خود گرفته است . در این تحقیق بر اساس یک چارچوب نظری مبتنی بر موضوع قدرت هوشمند ، تلاش خواهد شد تا با در نظر گرفتن متغیرهای متعدد چندگانه ، سیاست خارجی آمریکا در تقابل با ایران در پرتو استفاده از قدرت هوشمند مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد . این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و اسنادی و با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای پردازش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of US foreign policy towards Iran in the light of the benefit of smart power(2008-2020)

نویسندگان [English]

  • mojtaba romouk 1
  • mashallah heidarpour 2
  • Alireza Amini 3

1 PhD Student in International Relations, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor of International Relations, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

3 Assistant Professor of International Relations, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Abstract

This study tries to work on the US foreign policy on Iran based on Smart Power Theory.

At the beginning of the 21st-century pivotal role of the US in globalization led to increasing the US power, credibility, and influence in the Middle East, so based on the US strategy in the foreign policy this power converted from soft and hard power to the "smart power" toward regional countries and especially Iran.

The main question of this study is:

How we can evaluate US policy based on "smart power" against Iran between the years 2008 to 2020?

The hypothesis of this research is on the US foreign policy strategy towards Iran which admits the change in the meaning and use of power by concentrating on "smart power" which became more obvious after 2008.

The theoretical framework of this research tries to evaluate and review the US foreign policy based on smart power towards Iran with considering multiple variables

The Literature Review of this study is on uses descriptive-analytical and documentary methods that proceed by Literature Review method .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran"
  • USA"
  • Foreign Policy Strategy"
  • Hard Power"
  • Soft Power"
  • "
  • Smart Power"