نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه روابط بین الملل ،واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

3 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

چکیده

سازمان ملل متحد یکی از سازمانهای بین‌المللی و مهمترین سازمانی است که متشکل از تمامی کشورهای جهان می‌باشد و ارکان آن نقش اساسی در مناسبات بین‌المللی دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند دیگر کشورهای دنیا در این سازمان عضویت دارد. کشور ما ایران، به عنوان یک کشور و تمدن کهن، نیاز مبرم به بازخوانی و بازنگری اساسی در روابط و نگرش خود در قبال سازمان ملل و ارکان آن دارد. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل و شناخت رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال سازمان ملل متحد در محدوده سال‌های 1392(2013 میلادی) تا 1400(2021 میلادی) است؛ پرسش اصلی مطرح شده این است که رفتار سیاست خارجی جهموری اسلامی ایران در قبال سازمان ملل متحد در سالهای 1392 تا 1400 چگونه بوده است؟ محقق با رویکرد نظری به واقع‌گرایی (رئالیسم) تدافعی، و با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی سعی در رسیدن به پاسخ‌ مناسب به این پرسش دارد. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که مشکل اصلی سیاست خارجی ایران در قبال سازمان ملل در سینوسی‌ بودن آن دیده می‌شود. و راه‌حل این مشکل در این است که، ایران با پارادایم تغییر در سیاست خارجی سینوسی خود نسبت به این سازمان و تلاش برای ایجاد رایزنی‌های مختلف در راستای رفرم آن می‌تواند نقش مؤثرتری را در سازمان ملل متحد ایفاء کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Behavior of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran Towards the United Nations in the Years 2013 to 2021

نویسندگان [English]

  • reza simbar 1
  • fatemeh sadat mirkhan 2
  • Garineh Keshishyan Siraki 3
  • Mohammadreza Ghaedi 4

1 Department of Political Science, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Department of international relations, Kish international Branch, Islamic Azad University, Kish island, Iran

3 Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Political Science and International Relations, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The United Nations is one of the international organizations and the most important organization that consists of all countries of the world and its pillars play a key role in international relations. The Islamic Republic of Iran, like other countries in the world, is a member of this organization. Our country, Iran, as an ancient country and civilization, urgently needs a fundamental re-reading of its relations and attitude towards the United Nations and its pillars. The main purpose of this article is to analyze and recognize the behavior of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the United Nations in the period of 1392 (2013) to 1400 (2021); The main question is what was the attitude of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards the United Nations in the years 1392 to 1400? The researcher tries to reach an appropriate answer to this question with a theoretical approach to defensive realism, and with a descriptive-analytical research method and data collection tools of libraries and Internet sites. The results of the research show that the main problem of Iran's foreign policy towards the United Nations is its sinusoidal nature. And the solution to this problem is that Iran can play a more effective role in the United Nations by changing its sinusoidal foreign policy towards the organization and trying to establish various consultations for its reform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • United Nations
  • Sinusoidal Policy
  • Islamic Republic of Iran
  • Defensive Realism