بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پایدار، فرهاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • پیری، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 • پریزاد، رضا [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و عضو ﻫﻴﺄت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • پیرمحمدی، سعید [1] دانش‌ آموخته روابط بین الملل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • پرهیزکار، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران
 • پیشگاه هادیان، حمید [1] استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • پورجم، بهاره پورجم [1] کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه
 • پورحسن، ناصر [1] عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران
 • پورحسن، ناصر [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی
 • پورقوشچی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ت

 • تفضلی، حسین [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • تقی زاده انصاری، محمد [1] استادیار اقتصاد سیاسی بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تکبیری، مجتبی [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • توحیدفام، محمد [1] تهران، ایران دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،
 • توحیدفام، محمد [1] دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • توحیدفام، محمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • توحیدفام، محمد [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • توحیدفام، محمد [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تویسرکانی، مجتبی [1] ایران تهران دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه روابط بین الملل دانشجو دکتری روابط بین الملل

ث

 • ثابتی، عباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی علوم سیاسی، دانشکده‌ علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • ثریا، جمشید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، گروه علوم سیاسی، قم، ایران
 • ثمود ی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطا لعات اروپا دانشگاه تهران
 • ثمودی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران

ج

 • جانسیز، احمد [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
 • جفره، منوچهر [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه مدیریت دولتی
 • جلالی، رضا [1] استادیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران
 • جلالی، رضا [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • جلالی، رضا [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • جلالی، رضا [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • جلالی، محمود [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • جنتی، احسان [1] دانشجو
 • جوادی ارجمند، محمدجعفر [1] دانشیار علوم‌سیاسی دانشگاه تهران
 • جوزانی کهن، شایان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای گرایش آسیای شرقی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • جوزانی کهن، شاهین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای گرایش آسیای غربی(خاورمیانه) و شمال آفریقا، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

ح

 • حاتمی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
 • حاتمی، محمدرضا [1] دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور
 • حاجی یوسفی، امیر محمد [1] دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیبی، سید مهدی [1] دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیب اللهی، مهدی [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حجازی، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل
 • حیدری، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • حزباوی، قاسم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد خوزستان
 • حسینی، سید حسن [1] کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات واحد قم
 • حسینی‌گلی، سید اسمعیل [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری) گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،واحدعلوم تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران
 • حشمتی، امیر [1] دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • حشمت پور، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • حضرتی، راضیه [1] کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
 • حطه، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان
 • حق شناس، محمدجواد [1] استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه روابط بین الملل
 • حق شناسی، محمدجواد [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • حکیمی پور، احمد [1] دانش آموخته دکترای علوم سیاسی دانشگاه ملی تاجیکستان

خ

 • خبازی، محمود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خبیری، کابک [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خبیری، کابک [1] استادیار گروه علوم سیاسی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • خبیری، کابک [1] استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • خبیزی، کابک [1] استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • خدادوست، جبار [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل. دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران
 • خزائی، احمد رضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خسبانی یزدانی، احسان [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران
 • خسروی، محمدعلی [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خسروی، محمدعلی [1] استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • خسروی، محمد علی [1] استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • خسروی، محمد علی [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • خسروی، محمد علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خسروی، ملک تاج [1] استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی
 • خسروی، ملک تاج [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی، تهران، ایران
 • خسروی، ملک تاج [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خسروی، ملک تاج [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خضری، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • خوش هیکل آزاد، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

د

 • داودی، حمید رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • درآینده، روح الله [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دربندی، مارال [1] دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • درج، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • درخشنده، مریم [1] دانشجوی دکترا و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
 • درخشنده لزرجانی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دلیر، مالک [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • دهشیار، حسین [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دهشیار، حسین [1] استاد روابط بین‌الملل، گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دهشیری، محمدرضا [1] دانشیار روابط بین الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • دهشیری، محمدرضا [1] دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال [1] استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال [1] عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

ر

 • رحیمی، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • رحمانی، منصور [1] استادیار دانشکده روابط بین الملل
 • رحمتی مقدم، رومیسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رحم دل، رضا [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل
 • رحم دل، رضا [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان
 • رستمی، فرزاد [1] استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • رستمی، فرزاد [1] استادیار روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه
 • رستمی فر، سیمین سادات [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • رسولی، رضا [1] دانشیار دانشگاه پیام نور
 • رضایی، علیرضا [1] دانشیار روابط‌بین‌الملل و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
 • رضایی، مهدی [1] دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی
 • رفیع، حسین [2] استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران
 • رفیع، حسین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • رفیعی، مجید [1] کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رفیعی، محمدحسین [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
 • رمضانی، امیر [1] دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • رهبر، عباسعلی [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • رهبر، عباسعلی [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه علوم سیاسی
 • رهبر، عباسعلی [1] استادیار وعضو هیت علمی دانشگاه علامه طبا طبا یی، گروه علوم سیاسی،تهران
 • رهگوی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • ره گوی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • رئیسی، لیلا [1] استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
 • رئیسی، لیلا [1] استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • رئیسی، لیلا [1] دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ز

 • زارع، رحمان [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • زارع، فاطمه [1] کارشناس ارشد تاریخ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زیباکلام، صادق [1] استاد دانشگاه تهران
 • زرگر، علی اصغر [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زمانی، محسن [1] دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
 • زمانی، محسن [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان و مدرس دانشگاه
 • زمرد بخش، شهناز [1] دانش‌آموخته مقطع دکتری مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زنده بودی، عباسعلی [1] دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان
 • زهرانی، مصطفی [1] دانشیار روابط بین‌الملل. گروه روابط بین الملل. دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه. تهران. ایران

س

ش

 • شاهدی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شاه رضایی، محمد حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • شاه علی، احمدرضا [1] استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • شاه مرادی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • شیخ الاسلامی، محمدحسن [1] استادیار روابط بین الملل دانشکدۀ روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • شیرخانی، علی [1] دانشیار علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
 • شیرزاد، حمید رضا [1] دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شیرودی، مرتضی [1] دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
 • شکوهی آذر، فاطمه [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم سیاسی

ص

 • صابری قمی، پرتو [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • صیادی، هادی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • صادقی، اکبر [1] دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صادقی، دیدخت صادقی [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • صادقی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • صادقی، سید شمس الدین [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • صادقی، سید محسن [1] دکترای تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صادقی اول، هادی [1] استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
 • صادقی حقیقی، دیدخت [1] عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صادقی حقیقی، دیدخت [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • صادقی حقیقی، دیدخت [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران
 • صادقی حقیقی، دی‌دخت [1] دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران
 • صارمی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • صارمی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالحی، مختار [1] عضو هیئت‌ علمی دانشگاه مازندران، گروه علوم ‌سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • صالحی، منصور [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 • صالحی، منصور [1] دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • صالحی، منصور [1] دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • صالحی دولت آباد، روح اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صبوری نژاد، احمد [1] دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صحیح النسب، سید جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • صحرایی، علیرضا [1]
 • صیفوری، فرزانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • صنعتی، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ط

ع

غ

 • غیبی، فهیمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • غفاری، مسعود [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • غلامی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • غلامی ابرستان، غلامرضا [1] دکترای تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
 • غله دار، ساحره [1] دانش آموخته رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

ف

ق

ک

گ

 • گودرزی، سهیل [1] دانشجو
 • گودرزی، سهیل [1] دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل. گروه روابط بین الملل. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران
 • گودرزی، عقیل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • گودرزی، مهناز [1] استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
 • گودرزی، مهناز [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • گودرزی، مهناز [1] عضو ﻫﻴﺌﺖ علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • گودرزی، مهناز [1] عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • گیوکی، سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یوسفی، عمران [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز