دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 9-190 
4. جنگ سرد نوین در روابط روسیه و آمریکا

صفحه 89-124

جهانبخش محبی نیا؛ منصور صالحی