دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 3-182 
4. دیپلماسی عمومی و قدرت نرم

صفحه 99-133

حسین رفیع؛ ملیحه نیک روش