دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1394 
6. توافق وین: تداوم یا تغییر در دیپلماسی هسته‌ای؟

صفحه 175-203

احمد سلطانی نژاد؛ سهیل گودرزی؛ مصطفی نجفی