دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-296 
3. سیاست خارجی آمریکا در پرتو راهبرد محور آسیایی دولت اوباما

صفحه 79-104

فرزاد محمدزاده ابراهیمی؛ محمدرضا ملکی؛ سید جواد امام جمعه زاده


4. گسترش تنش و گذار از موازنه‏ گرایی راهبردی ترکیه در خاورمیانه

صفحه 105-136

ابراهیم متقی؛ فاطمه نکولعل‌آزاد‌؛ امیر رمضانی


5. راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

صفحه 137-179

سید علی نجات؛ سیده راضیه موسوی؛ محمدرضا صارمی