دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 1-274 
2. آمریکا و روسیه، رقابت و منازعه

صفحه 38-64

داود آقایی؛ علیرضا ثمود ی؛ مهدی موسوی


4. تاثیر نقش انرژی بر روابط دوجانبه آلمان و روسیه

صفحه 101-118

حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ ابراهیم معراجی