دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 1-245 
6. فمینیسم در فراز و فرود پارادایم زمان

صفحه 155-186

احمد نقیب زاده؛ مونا سعیدلویی