دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1398 

پژوهشی

1. واکاوی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت بین المللی

صفحه 9-39

مسعود اخوان کاظمی؛ طیبه سادات حسینی؛ فرشته بهرامی پور


3. آینده عراق و سناریوهای مربوط به آن( 2020 - 2010 )

صفحه 87-121

ملک تاج خسروی؛ احسان خسبانی یزدانی