دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-220 
4. اهمیت و جایگاه فناوری برتر در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال اسرائیل

صفحه 93-128

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ مهدی سلامی زواره؛ مهرداد فلاحی بَرزُکی


6. جهانی شدن و هویت ملی ایران

صفحه 155-185

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات