دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 1-220 
4. تطور روابط نظامی و اقتصادی آمریکا و عربستان سعودی، 2019- 1943

صفحه 109-141

مرتضی کریمی؛ محمدجواد آقاجری؛ محمد مجاور شیخان