دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 1-172 
4. تحلیل سازه انگارانه سیاست خارجی نوین ترکیه و رقابت با جمهوری اسلامی ایران

صفحه 79-106

محمد منصور عظیم زاده اردبیلی؛ حسین مسعود نیا؛ سید جواد امام جمعه زاده