دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1396 
3. روابط غرب - روسیه در سایه تحولات اوکراین 2014

صفحه 59-82

عباسعلی زنده بودی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی


5. بررسی رابطه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در پرتو فرهنگ راهبردی

صفحه 119-146

سهیل گودرزی؛ احمد سلطانی نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ محسن اسلامی


6. دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی

صفحه 147-176

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمدحسین منادی زاده