دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 1-178