دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 1-193 
3. مهاجران خاورمیانه‌ای و امنیت اروپا

صفحه 73-101

رضا اختیاری امیری؛ حسین رفیع؛ عصمت عارفی


6. نفوذ روسیه و چالش هژمونی غرب در حوزه دریای سیاه

صفحه 157-184

روح اله منعم؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر