اهداف

          - افزایش سطح دانش دانش پژوهان حوزه روابط بین الملل و مطالعات بین المللی

          - گسترش و ارتقای علمی – کاربردی دانشگاهیان ، تصمیم گیرندگان و مجریان کشور

          - توسعه کیفی نیروهای متخصص در حوزه روابط بین الملل

          - تلاش علمی در توسعه و ترویج علم بین الملل و آشنایی فرایند اساتید و دانشجویان

           با تعاملات دولتها،دیپلماسی بین المللی و صلح جهانی

 

محور ها:

  1. روابط ایران و با کشور­های منطقه، قدرت­ ها و نهاد­های بین­ المللی؛
  1. آسیب  شناسی روابط ایران و قدرت­ های منطقه ­ای و بین­ المللی؛
  1. سیاست خارجی دولت ­ها در زمینه ارتقای منافع ملی؛
  1. مسایل امنیتی و نظامی در حوزه منطقه ­ای و بین ­المللی؛
  1. بررسی نظریه، اندیشه، ایدئولوژی و یا افکار جهان اسلام و ایران.