اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

habib_shiraziatyahoo.com

مدیر مسئول

محمدعلی خسروی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mkhosraviatyahoo.com

مدیر داخلی

اکبر اشرفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

akbarashrafi552atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

داود آقایی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

saghaeeatyahoo.com

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

habib_shiraziatyahoo.com

محمدرضا دهشیری

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriatyahoo.com

محمد توحیدفام

علوم سیاسی دانشیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

tohidfam_matyahoo.com

میرفردین قریشی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreishi3583atut.ac.ir

داوود کیانی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

dkianiatoutlook.com

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

anaghibzadehatyahoo.com