سردبیر


حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین الملل

 • habib_shiraziyahoo.com

مدیر مسئول


محمدعلی خسروی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • mkhosraviyahoo.com

مدیر داخلی


اکبر اشرفی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • akbarashrafi552gmail.com

مدیر اجرایی


سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com

اعضای هیات تحریریه


داود آقایی استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • saghaeeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

 • habib_shiraziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد بخشایش اردستانی استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا دهشیری استاد علوم سیاسی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

علوم سیاسی

 • mohammadreza_dehshiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد توحیدفام دانشیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • tohidfam_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


میرفردین قریشی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • ghoreishi3583ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داوود کیانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

روابط بین الملل

 • dkianioutlook.com

اعضای هیات تحریریه


احمد نقیب زاده استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • anaghibzadehyahoo.com