سردبیر


حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین الملل

 • habib_shiraziyahoo.com

مدیر مسئول


محمدعلی خسروی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • mkhosraviyahoo.com

مدیر داخلی


اکبر اشرفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • akbarashrafi552gmail.com

اعضای هیات تحریریه


داود آقایی استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • saghaeeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حبیب اله ابوالحسن شیرازی دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

 • habib_shiraziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا دهشیری دانشیار علوم سیاسی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

علوم سیاسی

 • mohammadreza_dehshiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد توحیدفام دانشیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • tohidfam_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


میرفردین قریشی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

روابط بین الملل

 • ghoreishi3583ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داوود کیانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

روابط بین الملل

 • dkianioutlook.com

اعضای هیات تحریریه


احمد نقیب زاده استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • anaghibzadehyahoo.com

ویراستار


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com