اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

habib_shiraziatyahoo.com
09123066220

مدیر مسئول

محمدعلی خسروی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mkhosraviatyahoo.com

مدیر داخلی

اکبر اشرفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

akbarashrafi552atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

داود آقایی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

saghaeeatyahoo.com
09121574981

حبیب اله ابوالحسن شیرازی

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

habib_shiraziatyahoo.com
09123066220

محمدرضا دهشیری

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriatyahoo.com

محمد توحیدفام

علوم سیاسی دانشیار دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

tohidfam_matyahoo.com
09123504248

میرفردین قریشی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreishi3583atut.ac.ir
09144024813

داوود کیانی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

dkianiatoutlook.com
09122360517

احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

anaghibzadehatyahoo.com
09123841182