مطالعات روابط بین الملل (PRB) - فرایند پذیرش مقالات