فهرست داوران شماره 45 بهار 98

1-     اکبر اشرفی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2-     جعفرقامت:   استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3-     حبیب الله ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

4-     اسماعیل مختاری آقاویر دیلو : استادیار آموزش و پرورش

5-     امیر ساجدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

6-      محمد توحیدفام:دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

7-     سید اسمعیل حسینی گلی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

فهرست داوران شماره 46 تابستان  98

1- سید داوود آقایی: استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

2- جعفرقامت: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3- محمد توحیدفام: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

4- محمد رضا مایلی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5- کابک خبیری: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

6- حبیب الله ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

7- گارینه کشیشیان: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

8- محمد قلی یوسفی: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

9- سید حسن میرفخرایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

10- جواد صالحی*: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور(داور پابلونز)

 

فهرست داوران شماره 47پاییز 98

1- جعفرقامت: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2- سید حسن میرفخرایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3- سید داوود آقایی: استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

4- طاهره ابراهیمی فر: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5- حبیب الله ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

6- کابک خبیری: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

7- اکبر اشرفی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

8- سید اسمعیل حسینی گلی: استادیار  علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

9- علیرضا سلطانی:  استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10- محمد توحیدفام: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

فهرست داوران شماره 48 زمستان 98

1- اکبر اشرفی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2- مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

3- محمد توحیدفام: دانشیار  علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4- سید اسمعیل حسینی گلی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5- طاهره ابراهیمی فر: دانشیار  علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

6- محمد رضا دهشیری: استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل

7- علیرضا سلطانی: استادیار  روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

8- سید داوود آقایی: استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

9- زهره بالازاده: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10- آرشین ادیب مقدم*: استاد  اندیشه سیاسی جهانی دانشگاه لندن(داور پابلونز)

11- حبیب الله ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

12- گارینه کشیشیان: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

فهرست داوران شماره 49 بهار99

1- سید داوود آقایی: استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

2- طاهره ابراهیمی فر: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3- مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی أآنشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

4- امیر ساجدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5- اردشیر سنایی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

6- اکبر اشرفی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

7- اسماعیل مختاری آقاویر دیلو: استادیار آموزش و پرورش

8- گارینه کشیشیان: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

9- حبیب الله ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

10- الهه کولایی: استاد  روابط بین الملل  دانشگاه تهران

11- محمد توحیدفام: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

فهرست داوران شماره 50 تابستان 99

1- الهه کولایی: استاد روابط بین الملل  دانشگاه تهران

2- جعفرقامت: استادیار  روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3- محمد رضا دهشیری: استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل

4- طاهره ابراهیمی فر: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

5- محمد توحیدفام: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

6- اکبر اشرفی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

7- علیرضا سلطانی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

8- حبیب الله ابوالحسن شیرازی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

9- گارینه کشیشیان: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10- محمد علی خسروی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

11- سید داوود آقایی: استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

12- کابک خبیری: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

13- سید حسن میرفخرایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

14- سید اسمعیل حسینی گلی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز